Biểu thức cường độ dòng điện là i = 4.cos(100πt – π /4) (A).


 • Câu hỏi:

  Biểu thức cường độ dòng điện là i = 4.cos(100πt – π /4) (A). Tại thời điểm t = 0,04 s cường độ dòng điện có giá trị là 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: B

  Phương trình cường độ dòng điện: i = 4cos(100πt – π/4) .

  Thay t = 0,04s vào ta có:

  i = 4cos(100π.0,04 – π/4) = 4cos(15π/4) = 2√2(A)

  Vậy đáp án là B. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ