Hòa tan 6,12 gam glucozơ và saccarozơ vào nước được 100ml X. Cho X vào AgNO3/NH3 dư được 3,24 gam Ag.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

Sơ đồ: C6H12O6     →      2Ag

(gam)   180              2.108 = 216

(gam)    x                          3,24

→ mglucozơ = x = (3,24.180)/216 = 2,7 g

→ msaccarozơ = 6,12 – 27 = 3,42 (gam)

→ Đáp án BLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ