Hòa tan hết 45,6342 gam X gồm FeCl3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và Fe3O4 trong dung dịch chứa 1,3984 mol HCl, thu được dung d�


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

Ta có: ({{n}_{HCl}}=2{{n}_{O}}+4{{n}_{NO}}Rightarrow {{n}_{O}}=0,608text{ }molRightarrow {{n}_{F{{e}_{3}}{{O}_{4}}}}=0,152text{ }mol)

Đặt số mol FeCl3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 lần lượt là x, y, z → (162,5x+180y+188z=10,3702text{ }(1))

Dung dịch sau cùng khi cho tác dụng với AgNO3 vừa đủ là

(C{{u}^{2+}}(ztext{ }mol);F{{e}^{3+}}(x+y+0,456text{ }mol)text{ }vgrave{a}text{ }NO_{3}^{-}(to 3x+3y+2z+1,368text{ }mol))

Kết tủa gồm (left{ begin{align}

& AgCl:3x+1,3984 \

& Ag:3y+2z-0,0304 \

end{align} right.Rightarrow 430,5x+324y+216z=22,515text{ }(2))

(to y+0,152=3y+2z-0,0304+0,0456.3text{ }(3))

Từ (1), (2), (3) suy ra: (x=0,038;y=0,0114;z=0,0114Rightarrow %{{n}_{FeC{{l}_{3}}}}=17,86%)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ