Tiến hành điện phân chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng đi�


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

Đáp án B.

Ta có ne trao đổi = (frac{It}{96500}=0,44mol.)

Giả sử tại anot chỉ có Cl2 (to {{n}_{C{{l}_{2}}}}=0,15molto {{n}_{e}}=0,3mol

→ Tại anot chỉ có khí Cl2 và khí O2.

Quá trình điện phân ở anot:

(2C{{l}^{-}}-2eto C{{l}_{2}})

({{H}_{2}}O-2eto 2{{H}^{+}}+frac{1}{2}{{O}_{2}})

(left{ begin{align}

  & {{n}_{C{{l}_{2}}}}+{{n}_{{{O}_{2}}}}=0,15 \

 & 2{{n}_{C{{l}_{2}}}}+4{{n}_{{{O}_{2}}}}=0,44 \

end{align} right.to left{ begin{align}

  & {{n}_{C{{l}_{2}}}}=0,08mol \

 & {{n}_{{{O}_{2}}}}=0,07mol \

end{align} right.to left{ begin{align}

  & {{n}_{NaCl}}=0,16mol \

 & {{n}_{Cu{{(N{{O}_{3}})}_{2}}}}=0,2mol \

end{align} right.)

– Dung dịch sau điện phân chứa Na+ (0,16 mol), (NO_{3}^{-})(0,4 mol) và H+

+ Xét dung dịch sau điện phân có: (xrightarrow{BTDT})({{n}_{{{H}^{+}}}}={{n}_{NO_{3}^{-}}}-{{n}_{N{{a}^{+}}}}=0,24mol)

– Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch trên thì:

3Fe + 8H+ + 2(NO_{3}^{-}to )3Fe2+ + 2NO + 4H2O

            0,24     0,4       0,09 mol

+ Theo đề ta có: mFe – mrắn không tan = mFe( bị hòa tan) $to $m – 0,8m = 0,09.56→ m=25,2 (g)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ