Tìm các số thực x, y sao cho (x – 2y) + (x + y + 4)I = (2x + y) + 2yi


 • Câu hỏi:

  Tìm các số thực (x, y) sao cho 

  (left( {x – 2y} right) + left( {x + y + 4} right)i = left( {2x + y} right) + 2yi)

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  (left( {x – 2y} right) + left( {x + y + 4} right)i = left( {2x + y} right) + 2yi)

  (begin{array}{l}
   Leftrightarrow left{ {begin{array}{*{20}{l}}
  {x – 2y = 2x + y}\
  {x + y + 4 = 2y}
  end{array}} right.\
   Leftrightarrow left{ {begin{array}{*{20}{l}}
  {x =  – 3y}\
  {x – y + 4 = 0}
  end{array}} right. Leftrightarrow left{ {begin{array}{*{20}{l}}
  {x =  – 3}\
  {y = 1}
  end{array}} right.
  end{array})

  Vậy (x = -3, y = 1). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ