[4] Trong không gian tọa độ (Oxyz), cho hai mặt cầu (left( {{S_1}} right):{x^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 16),(left( {{S_2}} right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 1} right)^2} + {z^2} = 1) và điểm (Aleft( {frac{4}{3};frac{7}{3}; – frac{{14}}{3}} right)). Gọi (I) là tâm của mặt cầu (left( {{S_1}} right)) và (left( P right)) là mặt phẳng tiếp xúc với cả hai mặt cầu (left( {{S_1}} right)) và (left( {{S_2}} right)). Xét các điểm (M) thay đổi và thuộc mặt phẳng (left( P right)) sao cho đường thẳng (IM) tiếp xúc với mặt cầu (left( {{S_2}} right)). Khi đoạn thẳng (AM) ngắn nhất thì (Mleft( {a;b;c} right)). Tính giá trị của (T = a + b + c). – Sách Toán

[4] Trong không gian tọa độ (Oxyz), cho hai mặt cầu (left( {{S_1}} right):{x^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 16),(left( {{S_2}} right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 1} right)^2} + {z^2} = 1) và điểm (Aleft( {frac{4}{3};frac{7}{3}; – frac{{14}}{3}} right)). Gọi (I) là tâm […]

[Mức độ 3] Cho hàm số (f(x) = {x^5} + 3{x^3} – 4;m). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để phương trình (fleft( {sqrt[3]{{f(x) + m}}} right) = {x^3} – m) có nghiệm thuộc (left[ {1;2} right])? – Sách Toán

[Mức độ 3] Cho hàm số (f(x) = {x^5} + 3{x^3} – 4;m). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để phương trình (fleft( {sqrt[3]{{f(x) + m}}} right) = {x^3} – m) có nghiệm thuộc (left[ {1;2} right])? – Sách Toán – Học toán Link Hoc va de thi 2024

[ Mức độ 4 ] Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right) = {left( {x + 1} right)^2}left( {{x^2} – 2x} right)) với (forall x in mathbb{R}). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (fleft( {{x^2} – 4x + m} right)) có (5) điểm cực trị? – Sách Toán

[ Mức độ 4 ] Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right) = {left( {x + 1} right)^2}left( {{x^2} – 2x} right)) với (forall x in mathbb{R}). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (fleft( {{x^2} – 4x + m} right)) […]

[Mức độ 4] Cho hàm số đa thức (y = fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}). Biết rằng (fleft( 0 right) = 0), (fleft( { – 3} right) = fleft( {frac{3}{2}} right) = – frac{{19}}{4}) và đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) có dạng như hình vẽ. Hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + 2{x^2}} right|) giá trị lớn nhất của (gleft( x right)) trên (left[ { – 2;frac{3}{2}} right]) là – Sách Toán

[Mức độ 4] Cho hàm số đa thức (y = fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}). Biết rằng (fleft( 0 right) = 0), (fleft( { – 3} right) = fleft( {frac{3}{2}} right) = – frac{{19}}{4}) và đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) có dạng như hình vẽ. Hàm số (gleft( […]

Chuyển đến thanh công cụ