Sơ đồ sau đây mô tả cách điều chế kim loại M :4M(NO3 )n + 2 nH2 −đpdd→ 4M + 4nHNO3 + nO2Trong số các

Chuyển đến thanh công cụ