Lịch Sử 7 Bài 25: Phong trào Tây Sơn

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1.1.1. Xã hội Đàng Trong nửa sau TK XVIII a. Tình hình xã hội – Giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu mục nát. + Số quan lại tăng quá mức nhất là quan thu thuế. + […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ