So với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội có

Câu hỏi: So với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội có A. lượng mưa lớn hơn. B. nhiệt độ trung bình năm cao hơn. C. nhiệt độ tối cao tuyệt đối cao hơn. Đáp án chính xác D. thời gian mùa mưa dài hơn. Trả lời: Đáp án CGiải thích: So với TP. Hồ Chí […]

Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Số polime tổng hợp là

Câu hỏi: Cho 50 ml dung dịch FeCl2 1M vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 19,75. Đáp án chính xác B. 14,35. C. 18,15. D. 15,75. Trả lời: Đáp án AnFeCl2=0,05 mol→nFe2+=0,05 mol; nCl−=0,1 molPhương trình hóa học:Fe2+ + […]

Phát biểu nào sau đây sai?  

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây sai?   A. Các ε -amino axit và ω-amino axit đều có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng. B. Tripeptit mạch hở có phản ứng màu biure. C. Các amino axit đều có tính lưỡng tính. D. Tất cả các protein đều tan được trong nước. […]

Cho m gam hỗn hợp X gồm K, Ca tan hết trong dung dịch Y chứa 0,12 mol NaHCO3 và 0,05 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 8 gam kết tủa và thoát ra 1,12 lít khí (ở đktc). Giá trị của m là

Câu hỏi: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và KCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, ở anot thoát ra 2,688 lít hỗn hợp khí (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây, thể tích khỉ […]

Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và KCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, ở anot thoát ra 2,688 lít hỗn hợp khí (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây, thể tích khỉ thoát ra ở anot gấp 3 lần thể tích khí thoát ra ở catot (đo cùng điều kiện), đồng thời khối lượng catot tăng 18,56 gam. Giá trị của m là

Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và KCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, ở anot thoát ra 2,688 lít hỗn hợp khí (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây, thể tích khỉ thoát ra […]

Chuyển đến thanh công cụ