Tom is less intelligent than his brother.

Chuyển đến thanh công cụ