Trong các nhận định sau đây về alen trội đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong giảm phân

Chuyển đến thanh công cụ