10. Cho hàm số (fleft( x right)) thỏa mãn (fleft( 0 right) = 0) và có (y = f’left( x right)) là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = left| {,fleft( {{{left| x right|}^3}} right) – left| x right|,} right|) là – Sách Toán

10. Cho hàm số (fleft( x right)) thỏa mãn (fleft( 0 right) = 0) và có (y = f’left( x right)) là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = left| {,fleft( {{{left| x right|}^3}} right) – left| x right|,} right|) là – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ