10. Cho(fleft( x right)) là hàm bậc bốn thỏa mãn (fleft( 0 right) = 0). Hàm số (f’left( x right))có đồ thị như hình vẽ  – Sách Toán


DẠNG TOÁN 46: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

10. Cho(fleft( x right)) là hàm bậc bốn thỏa mãn (fleft( 0 right) = 0). Hàm số (f’left( x right))có đồ thị như hình vẽ 

Hàm số (gleft( x right) = left| {2fleft( {{x^2} + x} right) – {x^4} – 2{x^3} + {x^2} + 2x} right|) có bao nhiêu điểm cực trị?

A. (4). B. (5). C. (6). D. (7).

Lời giải

Chọn D

Gọi (hleft( x right) = 2fleft( {{x^2} + x} right) – {x^4} – 2{x^3} + {x^2} + 2x = 2fleft( {{x^2} + x} right) – {left( {{x^2} + x} right)^2} + 2left( {{x^2} + x} right)).

( Rightarrow h’left( x right) = 2left( {2x + 1} right)f’left( {{x^2} + x} right) – 2left( {2x + 1} right)left( {{x^2} + x} right) + 2left( {2x + 1} right)).

( Rightarrow h’left( x right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}2x + 1 = 0\f’left( {{x^2} + x} right) – left( {{x^2} + x} right) + 1 = 0 & left( * right)end{array} right.)

Đặt (t = {x^2} + x). Khi đó phương trình (*) trở thành (f’left( t right) – t + 1 = 0)

                                                                         ( Leftrightarrow f’left( t right) = t – 1)

.

Ta vẽ đồ thị hai hàm số (y = f’left( t right)) và (y = t – 1) trên cùng một hệ trục tọa độ 

Dựa vào đồ thị ta thấy (f’left( t right) > t – 1 Leftrightarrow left[ begin{array}{l} – 2 < t < 0\t > 2end{array} right.).

Khi đó: (left[ begin{array}{l} – 2 < {x^2} + x < 0\{rm{   }}{x^2} + x > 2end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l} – 1 < x < 0\x <  – 2 vee 1 < xend{array} right.) .

Bảng biến thiên :

Vậy hàm số (gleft( x right) = left| {hleft( x right)} right|) có (7)điểm cực trị.  

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ