14. Cho hàm số (y = fleft( x right)) là đa thức bậc (5) có đồ thị (f’left( x right)) như hình vẽ. – Sách Toán


DẠNG TOÁN 46: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

14. Cho hàm số (y = fleft( x right)) là đa thức bậc (5) có đồ thị (f’left( x right)) như hình vẽ.

Hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^2} + 2x} right) – {x^2}) có bao nhiêu điểm cực trị?

A. (3).

B. (2).

C. (4).

D. (1)

Lời giải

Ta có : (g’left( x right) = left( {2x + 2} right).f’left( {{x^2} + 2x} right) – 2x).

(g’left( x right) = 0 Leftrightarrow f’left( {{x^2} + 2x} right) = frac{x}{{x + 1}}), do (x =  – 1) không phải là nghiệm phương trình.

Xét hàm số : (y = f’left( {{x^2} + 2x} right)).

(y’ = left( {2x + 2} right)f”left( {{x^2} + 2x} right)).

Khi đó, (y’ = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x =  – 1\{x^2} + 2x =  – 4\{x^2} + 2x =  – 2\{x^2} + 2x = 3end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x =  – 1\x = 1\x =  – 3end{array} right.).

Bảng biến thiên :

Xét hàm số: (y = frac{x}{{x + 1}}).

(y’ = frac{1}{{{{left( {x + 1} right)}^2}}} > 0,forall x ne  – 1).

Bảng biến thiên :

Số nghiệm của phương trình: (f’left( {{x^2} + 2x} right) = frac{x}{{x + 1}}) chính bằng số giao điểm của hai đồ thị hàm số (y = f’left( {{x^2} + 2x} right)) và (y = frac{x}{{x + 1}}).

Từ đồ thị suy ra phương trình (g’left( x right) = 0) có (3) nghiệm đơn, nên hàm số (gleft( x right)) có (3) điểm cực trị.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ