14. Cho hình lăng trụ tam giác đều (ABC.A’B’C’) có độ dài cạnh đáy bằng (a). Gọi (varphi ) là góc giữa đường thẳng (BC’) và mặt phẳng (left( {A’BC} right)). Khi (sin varphi ) đạt giá trị lớn nhất, tính thể tích của khối lăng trụ đã cho. – Sách Toán

14. Cho hình lăng trụ tam giác đều (ABC.A’B’C’) có độ dài cạnh đáy bằng (a). Gọi (varphi ) là góc giữa đường thẳng (BC’) và mặt phẳng (left( {A’BC} right)). Khi (sin varphi ) đạt giá trị lớn nhất, tính thể tích của khối lăng trụ đã cho. – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ