16. Cho hàm số (fleft( x right)) có (fleft( 0 right) = 0). Biết (y = f’left( x right)) là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = left| {,fleft( {{x^4}} right) + {x^2}} right|) là – Sách Toán

16. Cho hàm số (fleft( x right)) có (fleft( 0 right) = 0). Biết (y = f’left( x right)) là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = left| {,fleft( {{x^4}} right) + {x^2}} right|) là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ