16. Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A’B’C’), biết hình chóp (A’.ABC) là hình chóp tam giác đều cạnh bằng (a), (left( {A’BC} right) bot left( {AB’C’} right)). Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A’B’C’) theo (a). – Sách Toán

16. Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A’B’C’), biết hình chóp (A’.ABC) là hình chóp tam giác đều cạnh bằng (a), (left( {A’BC} right) bot left( {AB’C’} right)). Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A’B’C’) theo (a). – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ