24 hm x 5 = ?Câu hỏi: 24 hm x 5 = ? A. 100 hm B. 12 km C. 1000 dam D. 12 hm   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Trắc nghiệm môn Toán lớp 3 Đáp án đúng: B 24 hm ×5 = 120 …Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ