27. Cho hình chóp (S.ABCD), có đáy (ABCD) là hình thoi cạnh (a), (widehat {ABC} = 60^circ ), (SA = SB = SC = a). (M) là trung điểm của (SD). Tính (sin varphi ), với (varphi  = left( {widehat {left( {SBC} right),,left( {MAC} right)}} right)). – Sách Toán

27. Cho hình chóp (S.ABCD), có đáy (ABCD) là hình thoi cạnh (a), (widehat {ABC} = 60^circ ), (SA = SB = SC = a). (M) là trung điểm của (SD). Tính (sin varphi ), với (varphi  = left( {widehat {left( {SBC} right),,left( {MAC} right)}} right)). – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ