3. Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình chữ nhật tâm (O), cạnh (AB = a), (BC = asqrt 3 ). Biết rằng cạnh bên (SA) hợp với mặt phẳng đáy (left( {ABCD} right)) một góc (60^circ )và (SO) là đường cao của hình chóp. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối chóp nói trên. – Sách Toán

3. Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình chữ nhật tâm (O), cạnh (AB = a), (BC = asqrt 3 ). Biết rằng cạnh bên (SA) hợp với mặt phẳng đáy (left( {ABCD} right)) một góc (60^circ )và (SO) là đường cao của hình chóp. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối chóp nói trên. – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ