30. Cho hình chóp (S.ABCD)có đáy là hình thang vuông tại (A) và (B). Biết (SA)vuông góc với mặt phẳng đáy ((ABCD)) và (SA = AB = BC = a,AD = 2a). Gọi (M,,N)lần lượt là trung điểm của (SB,CD); (varphi ) là góc giữa đường thẳng (MN)và mặt phẳng ((SAC)). Tính (sin varphi ). – Sách Toán

30. Cho hình chóp (S.ABCD)có đáy là hình thang vuông tại (A) và (B). Biết (SA)vuông góc với mặt phẳng đáy ((ABCD)) và (SA = AB = BC = a,AD = 2a). Gọi (M,,N)lần lượt là trung điểm của (SB,CD); (varphi ) là góc giữa đường thẳng (MN)và mặt phẳng ((SAC)). Tính (sin varphi ). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ