31. Cho lăng trụ tứ giác đều (ABCD.A’B’C’D’) có cạnh bên bằng (2a), cạnh đáy bằng (a). Gọi (I) là trung điểm của (DD’). Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng (left( {IAC} right)) và (left( {ACC’A’} right)).  – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ