495. Trong không gian hệ tọa độ (Oxyz), cho các điểm (Aleft( {a;0;0} right),Bleft( {0;b;0} right),Cleft( {0;0;c} right))với(a ge 4,b ge 5,c ge 6) và mặt cầu (left( S right)) có bán kính bằng (frac{{3sqrt {10} }}{2}) ngoại tiếp tứ diện (O.ABC). Khi tổng (OA + OB + OC) đạt giá trị nhỏ nhất thì mặt phẳng(left( alpha right))đi qua tâm (I) của mặt cầu (left( S right))và song song với mặt phẳng (left( {OAB} right))có dạng ({rm{mx}} + ny + pz + q = 0) ( với ({rm{m}}{rm{,n}}{rm{,p}}{rm{,q}} in mathbb{Z}{rm{;}}frac{q}{p}) là phân số tối giản). Giá trị ({rm{T = m + n + p + q}}) bằng – Sách Toán

495. Trong không gian hệ tọa độ (Oxyz), cho các điểm (Aleft( {a;0;0} right),Bleft( {0;b;0} right),Cleft( {0;0;c} right))với(a ge 4,b ge 5,c ge 6) và mặt cầu (left( S right)) có bán kính bằng (frac{{3sqrt {10} }}{2}) ngoại tiếp tứ diện (O.ABC). Khi tổng (OA + OB + OC) đạt giá trị nhỏ nhất thì mặt phẳng(left( alpha right))đi qua tâm (I) của mặt cầu (left( S right))và song song với mặt phẳng (left( {OAB} right))có dạng ({rm{mx}} + ny + pz + q = 0) ( với ({rm{m}}{rm{,n}}{rm{,p}}{rm{,q}} in mathbb{Z}{rm{;}}frac{q}{p}) là phân số tối giản). Giá trị ({rm{T = m + n + p + q}}) bằng – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ