50. Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (f'(x) = (x – 7)left( {{x^2} – 9} right),forall x in mathbb{R}.) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (g(x) = fleft( {left| {{x^3} + 5x} right| + m} right)) có ít nhất (3) điểm cực trị. – Sách Toán

50. Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (f'(x) = (x – 7)left( {{x^2} – 9} right),forall x in mathbb{R}.) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (g(x) = fleft( {left| {{x^3} + 5x} right| + m} right)) có ít nhất (3) điểm cực trị. – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ