505. Cho hàm số bậc ba (y = f(x))có đồ thị là đường cong như hình bên dưới. Tìm số giá trĩ nguyên của tham số m thuộc đoạn (left[ { – 200;200} right]) để hàm số (g(x) = left| {{f^2}(x) + 8f(x) – m} right|) có đúng ba điểm cực trị. – Sách Toán

505. Cho hàm số bậc ba (y = f(x))có đồ thị là đường cong như hình bên dưới. Tìm số giá trĩ nguyên của tham số m thuộc đoạn (left[ { – 200;200} right]) để hàm số (g(x) = left| {{f^2}(x) + 8f(x) – m} right|) có đúng ba điểm cực trị. – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ