6 . [2D1-2.2-4] Cho hàm số (fleft( x right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d = 0) có đồ thị như hình bên – Sách Toán


DẠNG TOÁN CỰC TRỊ HÀM GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

ĐỀ BÀI:

6 . [2D1-2.2-4] Cho hàm số (fleft( x right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d = 0) có đồ thị như hình bên

Số điểm cực trị của hàm số (y = left| {{{left[ {fleft( x right)} right]}^2} – 4fleft( x right) + 3} right|) là?

A. (11).

B. (8).

C. (9).

D. (10).

Lời giải

Xét hàm số (gleft( x right) = {f^2}left( x right) – 4fleft( x right) + 3), suy ra (g’left( x right) = 2left[ {fleft( x right) – 2} right]f’left( x right))

(g’left( x right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}fleft( x right) = 2\f’left( x right) = 0end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = alpha ,,,alpha  <  – 1\x = beta ,,, – 1 < beta  < 0\x = gamma ,,gamma  > 1\x = 1\x =  – 1end{array} right.)

Ta có BBT:

Vậy hàm số (y = left| {gleft( x right)} right|) có (5 + 4 = 9) điểm cực trị.

===========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ