6.  Cho hàm số (y = fleft( x right)) xác định trên (mathbb{R}) và hàm số (y = f’left( x right)) có đồ thị như hình bên. Đặt (gleft( x right) = fleft( {left| x right| + 2m} right)). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (gleft( x right)) có đúng (7) điểm cực trị? – Sách Toán

6.  Cho hàm số (y = fleft( x right)) xác định trên (mathbb{R}) và hàm số (y = f’left( x right)) có đồ thị như hình bên. Đặt (gleft( x right) = fleft( {left| x right| + 2m} right)). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (gleft( x right)) có đúng (7) điểm cực trị? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ