6. Cho hình chóp (S.ABC), tam giác (ABC) cân tại (B), (AC = asqrt 3 ,,,widehat {ABC} = 120^circ ), tam giác (SBC) cân tại (S), (SB) vuông góc (AC), góc giữa đường thẳng (SB) và mặt phẳng (left( {ABC} right)) bằng (60^circ ). Tính (sin ) của góc giữa hai mặt phẳng (left( {SAB} right)) và (left( {SBC} right)).  – Sách Toán

6. Cho hình chóp (S.ABC), tam giác (ABC) cân tại (B), (AC = asqrt 3 ,,,widehat {ABC} = 120^circ ), tam giác (SBC) cân tại (S), (SB) vuông góc (AC), góc giữa đường thẳng (SB) và mặt phẳng (left( {ABC} right)) bằng (60^circ ). Tính (sin ) của góc giữa hai mặt phẳng (left( {SAB} right)) và (left( {SBC} right)).  – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ