7 .Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz,) cho hai điểm (Aleft( {3;3;1} right),) (Bleft( {0;2;1} right)) và mặt phẳng (left( P right):x + y + z – 7 = 0.) Đường thẳng (d) nằm trong (left( P right)) sao cho mọi điểm của (d) cách đều hai điểm (A,{rm{ }}B) khi đó phương trình của (d) phương trình là các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? – Sách Toán

7 .Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz,) cho hai điểm (Aleft( {3;3;1} right),) (Bleft( {0;2;1} right)) và mặt phẳng (left( P right):x + y + z – 7 = 0.) Đường thẳng (d) nằm trong (left( P right)) sao cho mọi điểm của (d) cách đều hai điểm (A,{rm{ }}B) khi đó phương trình của (d) phương trình là các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ