Bài 5: Góc – Toán lớp 6 (Tập 2) – Cánh Diều – Sách Toán


Giải bài tập SGK Toán 6 – tập 2 – Sách Cánh diều – Bài 5: Góc
============
Bài 5: Góc
Chương CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG
=============

Điểm N không nằm giữa hai điểm C và D. Điểm N nằm trên cùng đường thẳng với C và D

Đáp án chi tiết:

Hình 85: Góc mOn, đỉnh O, cạnh Om và On

Hình 86: Góc PNM, đỉnh N, cạnh NP và NM

Câu 2 trang 100 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Đọc tên các điểm nằm trong góc xOy ở Hình 87

Đáp án chi tiết:
Điểm nằm trong góc xOy là điểm D và G

Câu 3 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho tia Om. Vẽ tia On sao cho $widehat{mOn}$ = 50$^{0}$

Đáp án chi tiết:

Câu 4 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho tia Oa. Vẽ tia Ob sao cho $widehat{aOb}$ = 150$^{0}$

Đáp án chi tiết:

Câu 5 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho các góc $widehat{BAC}$ = 130$^{0}$, $widehat{DEG}$ = 145$^{0}$, $widehat{HKI}$ = 120$^{0}$, $widehat{PQT}$ = 140$^{0}$. Hãy viết các góc đó theo thứ tự giảm dần

Đáp án chi tiết:

$widehat{DEG}$ = 145$^{0}$ > $widehat{PQT}$ = 140$^{0}$ > $widehat{BAC}$ = 130$^{0}$ > $widehat{HKI}$ = 120$^{0}$

 

 

Câu 6 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Đo các góc sau đây và cho biết số đo của chúng. Xác định góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt trong các góc đó.

$widehat{xOy}$ = ?

$widehat{xOz}$ = ?

$widehat{xOt}$ = ?

$widehat{xOu}$ = ?

$widehat{xoy}$ = ?

$widehat{mIn}$ = ?

Đáp án chi tiết:

$widehat{xOy}$ = ?

$widehat{xOz}$ = 180$^{0}$

$widehat{xOt}$ = ?

$widehat{xOu}$ = ?

$widehat{xoy}$ = 90$^{0}$

$widehat{mIn}$ = ?

 

Câu 7 trang 101 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, ta cũng coi xOy là một góc và gọi là “góc không”. Số đo của góc không 0$^{0}$. Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ lúc 7 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ.

Đáp án chi tiết:

    

 

Số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ lúc 7 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ lần lượt là $150^{0}$, $90^{0}$, $60^{0}$, $0^{0}$

Câu 8 trang 100 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Bạn Hoan tham gia trò chơi tìm đường đi trên sơ đồ ở Hình 88. Em hãy giúp bạn Hoan chọn từ “trái”, “phải”, “vuông”, “nhọn”, “tù” thích hợp cho [?]

a) Đi từ M đến O, rẽ [?] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [?], có thể đến D

b) Đi từ M đến O, rẽ [?] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [?], có thể đến B.

c) Đi từ M đến O, rẽ [?] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [?], có thể đến C

d) Đi từ M đến O, rẽ [?] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [?], có thể đến G

 

e) Đi từ M đến O, rẽ [?] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [?], có thể đến E

Đáp án chi tiết:

a) Đi từ M đến O, rẽ [phải] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [vuông], có thể đến D.

b) Đi từ M đến O, rẽ [trái] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [tù], có thể đến B

c) Đi từ M đến O, rẽ [phải] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [tù], có thể đến C

d) Đi từ M đến O, rẽ [trái] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [nhọn], có thể đến G

 

e) Đi từ M đến O, rẽ [phải] đi theo tia gốc O tạo với tia OM một góc [nhọn], có thể đến E

======

CHƯƠNG: CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG
THƯ MỤC SÁCH: SGK Toán 6 – tập 2 – Sách Cánh diềuLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ