Bài Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000


Giải bài tập SGK Toán 2 – tập 2 – Sách Cánh Diều – Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000
============
CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
Chương: Giải cánh diều toán 2 tâp 2
===================

Thực hành 1: Trang  82 GK Chân trời sáng tạo Toán 2 tập 2

Hướng dẫn:

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 ( trang 83 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

700 – 300 = 400                                     350 – 120 = 230

900 – 600 = 300                                     670 – 60 = 610

800 – 200 = 600                                     840 – 200 = 640

1000 – 500 = 500                                   490 – 300 = 190

Câu 2 ( trang 83 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Câu 3 ( trang 84 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Chữ số?

Hướng dẫn:

Câu 4 ( trang 84 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Câu 5 ( trang 84 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn: Núi Bà Đen cao hơn Núi Cấm 281 m

===========
Thuộc: Giải cánh diều toán 2 tâp 2 của CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ