Biết (left( P right):y = frac{1}{{24}}{x^2}) chia (left( E right):frac{{{x^2}}}{{16}} + frac{{{y^2}}}{1} = 1) thành hai hình (left( {{H_1}} right)) và (left( {{H_2}} right)) lần lượt có diện tích là ({S_1}) và ({S_2}) (left( {{S_1}

Biết (left( P right):y = frac{1}{{24}}{x^2}) chia (left( E right):frac{{{x^2}}}{{16}} + frac{{{y^2}}}{1} = 1) thành hai hình (left( {{H_1}} right)) và (left( {{H_2}} right)) lần lượt có diện tích là ({S_1}) và ({S_2}) (left( {{S_1} < {S_2}} right)). Gọi (T = frac{{{S_2}}}{{{S_1}}}), khẳng định nào sau đây đúng? – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ