Biết rằng hai số phức ({z_1}), ({z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} – 3 – 4{rm{i}}} right| = 1) và (left| {{z_2} – 3 – 4{rm{i}}} right| = frac{1}{2}). Số phức (z) có phần thực là (a) và phần ảo là (b) thỏa mãn (3a – 2b = 12). Giá trị nhỏ nhất của (P = left| {z – {z_1}} right| + left| {z – 2{z_2}} right| + 2) là – Sách Toán

Biết rằng hai số phức ({z_1}), ({z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} – 3 – 4{rm{i}}} right| = 1) và (left| {{z_2} – 3 – 4{rm{i}}} right| = frac{1}{2}). Số phức (z) có phần thực là (a) và phần ảo là (b) thỏa mãn (3a – 2b = 12). Giá trị nhỏ nhất của (P = left| {z – {z_1}} right| + left| {z – 2{z_2}} right| + 2) là – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ