Cần mấy ml NaOH 0,25M vào 50 ml hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2 ?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

nNaOH = nOH = 0,25.V (mol)

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,05. 0,1 + 0,05. 2. 0,05

pH = 2 → [H+] = 10-2 M = 0,01 mol

Ta có: (0,01 – 0,25V)/(0,05 + V) = 10-2

⇒ 0,01 – 0,25.V = 0,01. 0,05 + 0,01 V → 0,26.V = 0,01 – 0,01. 0,05

⇒ V = 0,0365 l = 36,5 mlLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ