Tổng hợp đề thi Lý thuyết xác suất thống kê có đáp án


ĐỀ 01

Câu 1: (2 điểm) Cho 2 hộp đựng bi: hộp thứ nhất có 6 bi đỏ và 4 bi xanh, hộp thứ hai có 5 bi đỏ và 7 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp thứ nhất ra 1 bi và hộp thứ hai ra 2 bi cùng lúc. Tính xác suất để trong 3 bi lấy ra có đúng 1 bi xanh.

Câu 2: (3 điểm) Có 3 kiện hàng: Kiện hàng 1 có 12 sản phẩm trong đó có 4 sản phẩm hỏng, kiện hàng 2 có 15 sản phẩm trong đó có 3 sản phẩm hỏng và kiện hàng 3 có 8 sản phẩm trong đó có 2 sản phẩm hỏng. Chọn ngẫu nhiên một kiện hàng rồi từ kiện hàng đó chọn ra ngẫu nhiên 1 sản phẩm.

a) Tính xác suất để sản phẩm chọn được là sản phẩm hỏng.

b) Giả sử sản phẩm chọn được là sản phẩm tốt, tính xác suất để sản phẩm đó thuộc kiện hàng thứ 3.

Câu 3: (3 điểm) Để kiểm tra tuổi thọ trung bình của một loại lốp xe ôtô, một công ty đã quan sát 100 chiếc lốp và được kết quả như sau:

a. Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của lốp xe với độ tin cậy 95%.

b. Khi ước lượng tuổi thọ trung bình của lốp xe với độ tin cậy 95%, muốn sai số 0, 02445 (vạn Km) thì cần phải quan sát thêm ít nhất bao nhiêu chiếc lốp ôtô nữa? Chú ý: Cho biết 1,96 0,975

Câu 4: (2 điểm) Tại một trạm xe bus cứ trung bình 20 phút có một xe qua trạm. Một sinh viên hàng ngày đứng đợi ở trạm trong 15 phút để đón xe bus đi học, nếu đợi quá 15 phút sinh viên sẽ đi học trễ.

a) Tính xác suất để sinh viên đi học trễ (không đón được xe trong 15 phút) trong mỗi ngày đợi ở trạm.

b) Tính xác suất để trong một tuần đi học gồm 5 ngày sinh viên đó có ít nhất một ngày đi học trễ.

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Tổng hợp đề thi Lý thuyết xác suất thống kê có đáp án!Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ