Chất dùng để phân biệt anion NO3-, CO32- là gì?


 • Câu hỏi:

  Chất dùng để phân biệt anion NO3, CO32- là gì?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

  Đáp án đúng: A

  CO32- + 2H+ → CO2↑ + H2O

  Nhận biết được CO32-

  3Cu + 2 NO3 + 8H+ → 3Cu2+(màu xanh) + 2NO↑ + 4H2O

  2NO + O2 → 2NO2 (nâu đỏ) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ