Chất dùng để phân biệt CuSO4, Cr2(SO4)3 và FeSO4 là gì?Câu hỏi: Chất dùng để phân biệt CuSO4, Cr2(SO4)3 và FeSO4 là gì? A. HCl          B. H2SO4 C. NaOH        D. Ba(OH)2   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ