Cho 100ml AlCl3 1M với 200ml dung dịch NaOH 1,8M thu được bao nhiêu kết tủa?Câu hỏi: Cho 100ml dung dịch AlCl3 1M với 200ml dung dịch NaOH 1,8M thu được bao nhiêu kết tủa? A. 3,12g B. 6,24g C. 1,06g D. 2,08g   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ