Cho 250 ml HCl 1M vào 100 ml dung dịch X chứa Na2CO3 1,0M và KHCO3 1,5M, sinh ra V lít khí (ở đktc) đồng thời th


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

Phương trình phản ứng :

H+ + CO32- → HCO3 (1)

n CO32- = 0,1 mol += 0,25 mol ⇒ sau phản ứng (1) thì H+ dư = 0,15 mol,

∑n HCO3 = 0,25 mol

H+ + HCO3 → CO2 + H2O (2)

Vì n H+ 3 ⇒ dung dịch X có chứa HCO3 dư = 0,25 -0,15 = 0,1 mol

Khi cho Ca(OH)2 vào dung dịch X :

OH + HCO3 → CO32- + H2O

n CO32- = n HCO3 = 0,1 mol

⇒ m kết tủa = 0,1×100 = 10 gam

⇒ Đáp án BLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ