Cho ba este đều no, mạch hở, không chứa nhóm chức khác và ({{M}_{X}}Câu hỏi: Cho ba este đều no, mạch hở, không chứa nhóm chức khác và ({{M}_{X}}2 (đktc). Đốt cháy toàn bộ F, thu đươc Na2CO3, H2O và 7,84 lít CO2 (đktc). Số nguyên tử hidro có trong một phân tử X là A. 8 B. 6 C. 10 D. 12   Lời giải tham khảo: […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ