Cho ba số phức ({z_1},{z_2},{z_3}) thỏa mãn (left| {{z_1}} right| = 1,left| {{z_2}} right| = sqrt 7 ), (left| {{z_1} – {z_2}} right| = sqrt 2 ) và giá trị lớn nhất của (left| {3{z_1} + 2{z_2} + {z_3}} right|) bằng 78. Giá trị (left| {{z_3}} right|) bằng – Sách Toán

Cho ba số phức ({z_1},{z_2},{z_3}) thỏa mãn (left| {{z_1}} right| = 1,left| {{z_2}} right| = sqrt 7 ), (left| {{z_1} – {z_2}} right| = sqrt 2 ) và giá trị lớn nhất của (left| {3{z_1} + 2{z_2} + {z_3}} right|) bằng 78. Giá trị (left| {{z_3}} right|) bằng – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ