Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢT HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN VÀ SỐ LƯỢT HÀNH KHÁCH LUÂN CHUYỂN BẢNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2017


 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: SỐ LƯỢT HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN VÀ SỐ LƯỢT HÀNH KHÁCH LUÂN CHUYỂN BẢNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2017

  Năm

  Số lượt hành khách vận chuyển

  (triệu lượt người)

  Số lượt hành khách luân chuyển

  (tỉ lượt người, km)

  2010

  14,2

  21,1

  2012

  15,0

  23,6

  2015

  31,1

  42,1

  2017

  44,5

  54,7

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

  Theo bảng số liệu, để thể hiện số lượt hành khách vận chuyển và số lượt hành khách luân chuyển bằng đường hàng không ở nước ta, giai đoạn 2010 – 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Địa

  Đáp án đúng: A

  Biểu đồ kết hợp( 2 đơn vị, 4 năm). Đáp án: A. 

    • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ