Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Cả 4 phát biểu đều đúng

I đúng. Đời F1

– Số loại kiểu gen: (frac{{underline {AB} }}{{ab}}{X^{De}}{X^{dE}} times frac{{underline {aB} }}{{ab}}{X^{De}}Y) 

(left( {frac{{underline {AB} }}{{ab}} times frac{{underline {aB} }}{{ab}}} right)left( {{X^{De}}{X^{dE}} times {X^{De}}Y} right) = 7 times 8 = 56) loại KG

– Số loại kiểu hình:

(frac{{underline {AB} }}{{ab}}{X^{De}}{X^{dE}} times frac{{underline {aB} }}{{ab}}{X^{De}}Y)= (left( {frac{{underline {AB} }}{{ab}} times frac{{underline {aB} }}{{ab}}} right)left( {{X^{De}}{X^{dE}} times {X^{De}}Y} right) = 4 times left( {4 + 2} right) = 24) kiểu hình

II đúng. Ở F1, loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn

Phép lai P: (frac{{underline {AB} }}{{ab}}{X^{De}}{X^{dE}} times frac{{underline {aB} }}{{ab}}{X^{De}}Y)= (left( {frac{{underline {AB} }}{{ab}} times frac{{underline {aB} }}{{ab}}} right)left( {{X^{De}}{X^{dE}} times {X^{De}}Y} right))

Loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn gồm có A-bbddee (+) aaB-ddee (+) aabbD-ee (+) aabbddE-.

(frac{{underline {AB} }}{{ab}} times frac{{underline {aB} }}{{ab}}) (có hoán vị 20%) sẽ sinh ra kiểu gen đồng hợp lặn (frac{{underline {ab} }}{{ab}}) có tỉ lệ = 0,4 ´ 0,5 = 0,2

Do đó tỉ lệ của các kiểu hình là:

A-bbddee = (0,25 – 0,2) X 0,1 = 0,005.

aaB-ddee = (0,5 – 0,2) X 0,1 = 0,03.

aabbD-ee = 0,2 X 0,4 = 0,08.

aabbddE- = 0,2 X 0,15 = 0,03.

Loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ

= 0,005 + 0,03 + 0,08 + 0,03 = 0,145 = 14,5%.

Phép lai P: (frac{{underline {AB} }}{{ab}}{X^{De}}{X^{dE}} times frac{{underline {aB} }}{{ab}}{X^{De}}Y) =  (left( {frac{{underline {AB} }}{{ab}} times frac{{underline {aB} }}{{ab}}} right)left( {{X^{De}}{X^{dE}} times {X^{De}}Y} right))

(frac{{underline {AB} }}{{ab}} times frac{{underline {aB} }}{{ab}}) có hoán vị trí gen cho nên sẽ cho đời con có kiểu hình A-B- với 3 loại kiểu gen (frac{{underline {AB} }}{{aB}},frac{{underline {AB} }}{{ab}},frac{{underline {Ab} }}{{aB}}).

({X^{De}}{X^{dE}} times {X^{De}}Y) sẽ cho đời con có kiểu hình D-E- với 3 loại kiểu gen quy định là ({X^{DE}}{X^{De}},{X^{De}}{X^{De}},{X^{DE}}Y)

→ Loại kiểu hình A-B-D-E- sẽ có số loại kiểu gen quy định = 3 x 3 = 9 loại kiểu gen.

STUDY TIP

– Khi bố và mẹ đều dị hợp hai cặp gen và đều có hoán vị gen thì ở đời con, kiểu hình A-B- có 5 kiểu gen; Kiểu hình A-bb có 2 kiểu gen.

– Khi bố dị hợp 1 cặp gen, mẹ dị hợp 2 cặp gen và có hoán vị gen thì ở đời con, kiểu hình A-B- có 3 kiểu gen.

IV đúng. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái có kiểu hình aaB-D-ee, xác suất để thu được cá thể thuần chủng là ( = frac{{left( {frac{{underline {aB} }}{{ab}}} right) times {X^{De}}{X^{De}}}}{{left( {aaB – } right) times D – ee}}.) 

Vì kiểu gen đồng hợp lặn XDeXdE có tỉ lệ = 0,2

→ Kiểu gen XDeY có tỉ lệ = 0,1 ´ 0,5 = 0,05;

Kiểu hình D-ee có tỉ lệ = 0,4.

XDeXDe có tỉ lệ ( = frac{1}{4},frac{{left( {frac{{underline {aB} }}{{ab}}} right) times {X^{De}}{X^{De}}}}{{left( {aaB – } right) times D – ee}} = frac{{0,05 times frac{1}{4}}}{{0,3 times 0,4}} = frac{5}{{48}})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ