Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn


 • Câu hỏi:

  Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  Đáp án đúng: D

  Các gen phân li độc lập, và trội hoàn toàn. AaBbDdEe × AaBbDdEe. Thế hệ sau với kiểu hình gồm 3 tính trạng trội, 1 tính trạng lặn

  Tính trạng trôi có tỷ lệ 3/4, tính trạng lặn có tỷ lệ 1/4

  Kiểu hình 3 tính trạng trội, 1 lặn: ({left( {frac{3}{4}} right)^3} times frac{1}{4} times C_4^3 = frac{{27}}{{64}}).

  Đáp án: D

    • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ