Cho biểu thức (P = left| {z – 1 – 2i} right| + left| {z – 3 – 4i} right| + left| {z – 5 – 6i} right|) và xét các số phức (z) thỏa mãn điều kiện (left| {z + 2} right| = left| {1 + 2i} right|.) Biết (min P = asqrt b ) với (frac{a}{b}) là phân số tối giản. Giá trị của (P = a + b) bằng – Sách Toán

Cho biểu thức (P = left| {z – 1 – 2i} right| + left| {z – 3 – 4i} right| + left| {z – 5 – 6i} right|) và xét các số phức (z) thỏa mãn điều kiện (left| {z + 2} right| = left| {1 + 2i} right|.) Biết (min P = asqrt b ) với (frac{a}{b}) là phân số tối giản. Giá trị của (P = a + b) bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ