Cho các phát biểu sau(a) Thủy phân xenlulozơ hay tinh bột đều thu được glucozơ.


Câu hỏi:

Cho các phát biểu sau

(a) Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ hay tinh bột đều thu được glucozơ.

(b) Thủy phân hoàn toàn các triglixerit luôn thu được glixerol.

(c) Quặng boxit là nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm.

(d) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy AlCl3.

(e) Hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 2:2 tương ứng) tan hết trong nước dư.

(f) Trong quá trình sản xuất etanol từ tinh bột, xảy ra phản ứng thủy phân và lên men rượu.

(g) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2 có xuất hiện kết tủa.

Số phát biểu đúng là

 

Lời giải tham khảo:

Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

Đáp án đúng: C

Đáp án C

Có 5 phát biểu đúng: (a), (b), (c), (f), (g).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ