Cho các số phức ({z_1},{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} – 1 – i} right| = 1) và (left| {{z_2} – 2 + i} right| = 2). Số phức (z) thay đổi sao cho (left( {overline {z – {z_1}} } right)left( {1 + i – {z_1}} right)) và (left( {z – {z_2}} right)left( {overline {{z_2}}  – 2 – i} right)) là số thuần ảo. Giá trị nhỏ nhất (left| {z – 3 + 2i} right|) bằng – Sách Toán

Cho các số phức ({z_1},{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} – 1 – i} right| = 1) và (left| {{z_2} – 2 + i} right| = 2). Số phức (z) thay đổi sao cho (left( {overline {z – {z_1}} } right)left( {1 + i – {z_1}} right)) và (left( {z – {z_2}} right)left( {overline {{z_2}}  – 2 – i} right)) là số thuần ảo. Giá trị nhỏ nhất (left| {z – 3 + 2i} right|) bằng – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ