Cho hai số phức (u), (v) thỏa mãn (3left| {u – 6i} right| + 3left| {u – 1 – 3i} right| = 5sqrt {10} ), (left| {v – 1 + 2i} right| = left| {overline v  + i} right|). Giá trị nhỏ nhất của (left| {u – v} right|) là: – Sách Toán

Cho hai số phức (u), (v) thỏa mãn (3left| {u – 6i} right| + 3left| {u – 1 – 3i} right| = 5sqrt {10} ), (left| {v – 1 + 2i} right| = left| {overline v  + i} right|). Giá trị nhỏ nhất của (left| {u – v} right|) là: – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ