Cho hai số phức ({z_1}); ({z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} – 1 – 2i} right| = 1); (left| {{z_2} – 2 – 8i} right| = 2). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} – 5 – 2i} right| + 2left| {{z_2} – 6 – 8i} right| + 4left| {{z_1} – {z_2}} right|). – Sách Toán

Cho hai số phức ({z_1}); ({z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} – 1 – 2i} right| = 1); (left| {{z_2} – 2 – 8i} right| = 2). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} – 5 – 2i} right| + 2left| {{z_2} – 6 – 8i} right| + 4left| {{z_1} – {z_2}} right|). – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ