Cho hai số (x,,y) thỏa mãn (x + y > 0) và ({10^{{x^2} + {y^2}}} + {2021^{2021}}.log frac{{{x^2} + {y^2}}}{{x + y}} le {100^{x + y}} + {2021^{2021}}.log 2).Tìm tổng của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = {x^2} + {y^2} – 10x – 2y + 2.) – Sách Toán

Cho hai số (x,,y) thỏa mãn (x + y > 0) và ({10^{{x^2} + {y^2}}} + {2021^{2021}}.log frac{{{x^2} + {y^2}}}{{x + y}} le {100^{x + y}} + {2021^{2021}}.log 2).Tìm tổng của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = {x^2} + {y^2} – 10x – 2y + 2.) – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ